Cicle Mitjà

  • Projectes
  • Tallers
  • Ciències
  • Blog

cicle mitjà projectesAl Cicle Mitjà es realitzen projectes des de  l’àrea de Medi Natural i Social amb la implicació d’altres àrees (Llengua, Matemàtiques,  artística...).

Els alumnes dediquen una sessió setmanal  a treballar en gran   grup, petit grup i en ocasions individualment, segons les necessites que requereixi el tema escollit i utilitzen activitats de recerca, resums, esquemes, mapes conceptuals, exposicions així com recursos tecnològics que els facilitin el seus aprenentatges convertint-se d’aquesta manera en els protagonistes del seu coneixement i implicant a  les famílies en aquest procés. El projecte es fa extensiu a altres àrees i pot allargar-se durant el curs o ser trimestral segons el tema triat pels alumnes i el seu interès.

cicle mitjà tallers matesDurant tot el curs  es realitza  de manera sistemàtica i per millorar les competències dels alumnes:

- Un taller de resolució de problemes on es dona un temps i un espai a l’alumnat per interpretar i identificar dades i posar en comú estratègies de resolució de problemes matemàtics de diferent tipologia. S’utilitzen recursos  TIC, ja que  faciliten la visualització  de problemes i també a   aprendre dels errors per mitjà d’una retroalimentació immediata i efectiva així com  material multibase manipulatiu , per representar visualment els problemes i les operacions. 

- Un taller d’expressió escrita on es donen eines , pautes i models per millorar la qualitat de l’expressió escrita i es treballen diferents tipologies textuals per tal de dominar els diferents formats per a això es fan  servir diferents recursos (pissarra digital, làmines, fitxes, llibres....) per recolzar l’explicació i motivar als alumnes. També   s’adapta la feina d’expressió escrita  al nivell  de cada alumne fent grups flexibles per tal de que cadascú  pugui seguir el seu ritme d’ aprenentatge. Al final del treball de cada tipologia de textos els alumnes autoavaluen la seva producció escrita per prendre consciència dels seu aprenentatge.

cicle mitjà ciènciesEs complementen  els continguts de medi amb els treballs d’experimentació que es realitzen a l’aula de Ciències sempre que es requereixi. En aquestes sessions es dona importància  al  treball experimental amb tot tipus de materials implementant les TIC, on i quan convingui. Es potencia una organització d’aula que permet la interacció del grup, el treball cooperatiu i el treball autònom individual. Amb aquest treball experimental es potencia el desenvolupament dels  processos d’ensenyament- aprenentatge significatius dels alumnes així com l’adquisició dels procediments propis de les ciències.

Podeu visitar el blog de cicle mitjà fent click en aquest enllaç.

 

Live betting in bet365 Sport now.